Available courses

  2105-2118(Python) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  2105-2118(Python) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  Course

  30105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

  30105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

  Course

  20105-2109 งานบริการคอมพิวเตอร์

  20105-2109 งานบริการคอมพิวเตอร์

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (C Programing)

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (C Programing)

  Course

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2105-2110

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2105-2110

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2105-2118

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2105-2118

  Course

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30105-2006

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30105-2006

  Course

  เขียนแบบอีเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

  เขียนแบบอีเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

  Course